Våra värden

Förskolan vilar på demokratins grund

 • Omsorg om och hänsyn till andra människor
 • Individens frihet och integritet
 • Allas lika värde
 • Jämställdhet mellan könen
 • Ansvarskänsla
 • Solidaritet och tolerans
 • Öppenhet och respekt för olikheter
 • För att kunna “leva” vår barnsyn – som lätt bara blir vackra ord – har vi omformulerat dessa värden. De här orden ska vi använda som verktyg för att titta på, och utvärdera det konkreta arbetet med barnen.
  All vår verksamhet skall utgå från våra värden och vi utgår ifrån dem vid utvärdering, reflektion och i utvecklingssamtal.

Subjektivitet

 • Ge barnen utrymme att få tänka som de tänker
 • Ge dem möjlighet att använda och utveckla sina egna strategier och få ett individuellt bemötande
 • Ge barnen rätt att arbeta och leka i små grupper, för att de ska kunna se varandra och för att pedagogerna skall se det unika hos varje barn

Hur:

 • Reflektera tillsammans över hur vi gör och vad vi säger till barnen, ta tillvara på varandras goda exempel – hitta positiva strategier att bemöta barnen.
 • Dela in barnen på ett bra sätt utifrån individer och behov, fasta grupper för småsamlingar och läsning – en grund att utgå ifrån.

Olikhet

 • Barn är olika och har rätt att vara det

Hur:

 • Skillnader ser vi som ett värde att sträva mot, att använda i arbetet med barnen
 • Uppmärksamma positiva olikheter hos både barn och vuxna
 • Använda barnens konflikter till att se olikheter, konstatera att man tycker och vill olika ibland
 • Låta barnen få möjligheter att lyssna på varandra och att själv få uttrycka sig
 • Hjälpa barnen att se olika kvalitéer och förmågor hos sig själva och varandra

Lärandet

 • Vi ser lärandet som en förändring och vidgande av barnens perspektiv

Hur:

 • Pedagogerna skall uppmuntra och skapa en mångfald av möjligheter för barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen – deras vilja och lust att lära skall stimuleras
 • Barnen får pröva och öva med hjälp av varandra och pedagogen, det som de ännu inte kan på egen hand. (den proximala utvecklings-zonen som Wygotsky pratar om.
 • Pedagogen skall hjälpa barnen att komma vidare i sin utveckling och bli mer medvetna om vilka olika strategier de använder i sitt lärande.
 • Jobba för att skapa en vi-känsla i gruppen – börja i den lilla gruppen, där alla får tid och utrymme att bygga relationer.
 • Erbjuda en mängd olika aktiviteter – beroende på barnens ålder, barnen får välja ibland och pedagogerna kan styra ibland, beroende på aktivitet.
 • Låta dem testa en mängd olika material och aktiviteter så att vi kan hitta det enskilda barnets intressen – olika vägar till samma lärande.
 • Lyssna på barnen och synliggöra vad de tänker och gör genom dokumentation.

Delaktighet och ömsesidigt beroende

 • Vi vill skapa en pedagogisk verksamhet där alla barn känner delaktighet, ömsesidigt beroende och jämlikhet
 • Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn

Hur:

 • Ge barnen arbetsuppgifter och utmaningar där de behöver varandra för att lära – lösa en uppgift – hjälpas åt – härma
 • Se tillgångar och det starka hos både individ och grupp
 • Hitta det barnet tycker är roligt, inspirera och få med alla barn i en social gemenskap
 • Skapa delaktighet i vardagen med olika sysslor och uppgifter, få alla att känna sig behövda och hjälpsamma
 • Skapa jämlikhet mellan barnen – lyfta fram känslor och vad som är rätt och fel – undvika att kritisera barnen och ge tillsägelser inför varandra
 • På olika sätt utifrån barnens ålder träna och hjälpa barnen att vara bra kompisar och lyfta fram de barn som är det – goda förebilder